Zdroj: #skip

Poplatky za autorská práva

POPLATKY ZA AUTORSKÁ PRÁVA
1.12.2000 vstoupil v platnost nový autosrký zákon č. 121/2000 Sb. Je to už sice přes rok, ale stále mnozí z provozovatelů aerobiku si tuto skutečnost neuvědomují a stále dochází k porušování autorských práv. Jak je to tedy s autorským zákonem, poplatky za autorská práva, užíváním nosičů?
Obrátili jsme se přímo na OSA - Ochranný svaz autorský, vedoucího 1. odboru JUDr. Otmara Skopala, od nějž jsme dostali následující odpověď:
"... Povinnost provozovatelů veřejných hudebních produkcí, tedy i provozovatelů aerobiku, jsou stanoveny v autorském zákoně č. 121/2001 Sb., kde se mimo jiné hovoří, že autor (dále jen OSA jako kolektivní správce) má právo udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu svého práva (§ 12 AZ). Souhlas k oprávnění výkonu práva se uděluje prostřednictvím licenční smlouvy (§ 46 AZ). Ve smlouvě musí být dohodnutá výše odměny (§ 46 AZ).
 
Pro provozovatele aerobního cvičení, kteří si řádně a včas plní své zákonné povinnosti stanovené autorským zákonem, je určena sazba autorských odměn ve výši 10,- Kč za jednotlivé cvičení (tato sazba je stanovena v současném tarifu OSA). V případě, že aerobní cvičení není provozovatelem řádně a včas nahlášeno na OSA, tzn. vůbec ohlášeno nebo není nahlášeno před konáním cvičení, sazba se zvyšuje o 100% (§ 40 AZ). V tomto případě bývá současně podáván návrh na přestupkové řízení, v případech zásadnějšího porušování autorského zákona jsou podávány návrhy na zahájení trestního řízení.
 
K věci dodávám, že základní povinností každého provozovatele veřejných hudebních produkcí je používat pouze originální nosiče (tzn. nesmí být použity soukromě nahrané kazety, vypálené CD atd.).
 
S pozdravem
 
JUDr. Otmar Skopal
vedoucí I. odboru
..."

Tolik přímo od vedení OSA. K dopisu bych jenom poznamenala, že se jedná o zákon č. 121/200 Sb., nikoli 2001, a ještě se vrátím k poplatkům. Aerobik, kondiční a jiné skupinové cvičení patři do kategorie tzv. zvláštního užití, pro kterou platí tarif 20 Kč / cvičební hodinu (p. Skopal uvádí 10 Kč - pravděpodobně překlep). U sportovních akcí je tento tarif 2% z hrubého vstupného nebo 1 Kč za platícího diváka. Chcete-li pořádat jakoukoli sportovní akci, zavést do fitcetra aerobik či jiné cvičení, musíte tedy požádat OSA o souhlas k užití hudebních děl na základě žádosti pořadatele zaslané na OSA písemnou formou. Ta vám udělí souhlas a vy jste povinni zaplatit autorský honorář dle výše uvedených tarifů. Podrobněji si tarify, pravidla pro stanovení autorského provozovacího honoráře a žádost na odbor veřejného provozování můžete prostudovat (příp. stáhnout) na stránkách OSA - Ochranného svazu autorského.


Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (4.7.2020 11:34:15)